วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.1 No.1 (มกราคม-เมษายน 2561)
:: “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 จัดทำเพื่อเป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวิชาการโดยเปิดรับผลงานทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบัณฑิตรามคำ แหงที่ทยอยสำ เร็จการศึกษาและจำ เป็นต้องเผยแพร่งานนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่งจัดทำวารสารเพื่อรองรับผลงานดังกล่าว เพื่อความเป็นมาตรฐานของวารสารและพัฒนาให้ “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิต วิทยาลัย” ได้รับการยอมรับและเข้าสู่ TCI จึงได้กำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์ การอ้างอิง การเขียน บรรณานุกรม และการตรวจเนื้อหาจากคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาของผลงาน บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เป็นผู้อ่าน ตรวจกรองผลงาน และ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทำ ตลอดจนท่านที่ส่งผลงานมาเผยแพร่ เพราะผลงานต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนสำคัญของสังคมวิชาการ “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย” หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และยินดีรับผลงานจากทุกท่าน
Hit : 1605
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ131
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ112
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ133
4สารบัญกองบรรณาธิการ136
5ปัจจัยในการพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (p.1-11)ชุมพล พลวิฑูรย์152
6การบริหารจัดการของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชน (p.13-34)บุญช่วย แจ้งเวชฉาย145
7การรับรู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) (p.35-43)เบญญา คิตะ และ เจมส์ แลนแคสเตอร์124
8ปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการลงทุน การวางแผนการลงทุนและความท้าทายในยุค 4.0 (p.45-56)เพ็ชรน้อย เวทยประสิทธิ์120
9การรวบรวมและวิเคราะห์หัวเรื่องภาษาไทยทางด้านจิตวิทยา (p.57-69)แพรวพรรณ มุขจร, ประภาส พาวินันท์, พิมลพรรณ เรพเพอร์ ประเสริฐวงศ์, ศศินันท์ เศรษฐวัฒบดี122
10การลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย (p.71-78)รณัยชนก ไชยาคำ, บุญธรรม ราชรักษ์, กาญจนา ธรรมาวาท133
11ศึกษารูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.79-93)วัฒนาพร นิเวศน์117
12การศึกษาผลกระทบจากการเปลื่ยนแปลงการส่งออกทางเรือแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบอีคอนเทนเนอร์ (p.95-109)วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์, จันทิมา ทาทอง, นัฐภูมิ งามเนตร762
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved