ประจำกองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย


คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย

ที่                 /๒๕๖๗

เรื่อง  แต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย

-----------------

              ตามคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ ๗๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามความใน ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวารสารรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะผู้จัดทำมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหนึ่งปี นั้น

              เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะผู้จัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
ชุดใหม่ ประกอบด้วย

      ๑. นางสาวเกสรี พงษ์สังข์, ดร.                                    บรรณาธิการบริหาร

      ๒. ผศ.วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ, ดร.                              บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

      ๓. คณะกรรมการประจำกองบรรณาธิการ

           ๓.๑  ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ๓.๒  ศ.กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุราชการ)

           ๓.๓  ศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์                               มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           ๓.๔  รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ๓.๕  รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี                           มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

           ๓.๖  รศ.ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ                                 มหาวิทยาลัยรังสิต      
 
           ๓.๗  รศ. ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร                  มหาวิทยาลัยบูรพา

           ๓.๘  รศ.ดร.ปิยากร หวังมหาพร                             มหาวิทยาลัยศรีปทุม

           ๓.๙  รศ.ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           ๓.๑๐ รศ.ดร.กมลพร สอนศรี                                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           ๓.๑๑ รศ.เอมอร ดิสปัญญา                                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           ๓.๑๒ รศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ๓.๑๓ ผศ.ดร.อรุณี  ลิ้มมณี                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           ๓.๑๔ ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           ๓.๑๕ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค                           มหาวิทยาลัยนเรศวร

           ๓.๑๖ ผศ.ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
      ๔.  นางนิรมล กิตติเรืองชาญ                                    ผู้จัดการ

      ๕.  นางสาวชัญญาพิมุกข์  ปาณัสม์กฤษฎา                 ฝ่ายศิลป์

      ๖.  นายโชคดี รักทอง                                              ประจำกองจัดการ

      ๗.  นางสาวศรันย์ญา เดชะสา                                   ประจำกองจัดการ

      ๘.  นางสาวณัฐวิรัญ สีสุข                                         ผู้ช่วยกองจัดการ

      ๙.  นางสาวปราณี  ธีระธี                                          ผู้ช่วยกองจัดการ

      ๑๐. นางสาววรรณภา  ตะกรุดอ่อน                              ผู้ช่วยกองจัดการ

      ๑๑. นางนภาพร  คำแก้ว                                           เหรัญญิก

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗


                    สั่ง ณ วันที่        มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗                        


                                                  (รองศาสตราจารย์ศุภชัย  ศุภผล)

                                                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 10
Yesterday: 97
All: 115138
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved