วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.4 No.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ในด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ทัศนคติและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำ แหง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็น ทัศนะของกองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การต่อยอดผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการนำ ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและแก่ชุมชนและ สังคมต่อไป
Hit : 1022
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ28
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ26
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ28
4สารบัญกองบรรณาธิการ28
51. การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ วิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) (p.1-14)ฐิติ วิชัยคำ และจามจุรี พลอยวงศ์75
62. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (p.15-28)จักรกฤษ เสลา, มงคล รัชชะ และอนุ สุราช41
73. สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี (p.29-44)เบญจภัค จงหมื่นไวย์, ประวิทย์ สิมมาทัน และสนิท ตีเมืองซ้าย35
84. ประสิทธิภาพการดำเนินงานหุ้นธนาคารในอาเซียน (p.45-56)เบญจมาศ คำวงษ์พเนาว์ และถวิล นิลใบ48
95. คุณภาพชีวิตการทำงาน: กรณีศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.57-74)พนารัตน์ บุญล้อม, เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, ดำรงศักดิ์ จันโททัย และรวิภา ธรรมโชติ32
106. ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงาน กับภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (p.75-92)ภัทราวดี ธนศิลาไทย, อริสา สำรอง, รังสิมา หอมเศรษฐี และศรีสมร สุริยาศศิน67
117. กลไกการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย (p.93-106)อภิสิทธิ์ เจริญวิริยะภาพ37
128. โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาลขนาดใหญ่ ในประเทศไทย (p.107-124)ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, ชมสุภัค ครุฑกะ, ดวงเดือน จันทร์เจริญ และกฤษดา ตั้งชัยศักดิ์32
139. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา (p.125-140)เทวินทร์ แดงพรม และอำนวย ทองโปร่ง28
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 59
Yesterday: 53
All: 52258
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved