นโยบายการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความ


นโยบายการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความ

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวารสารราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 59
Yesterday: 53
All: 52258
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved