วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.3 No.3 (กันยายน-ธันวาคม 2563)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 3 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย สามารถส่งบทความดังกล่าวที่ www.rujogs.ru.ac.th ทั้งนี้ ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขานั้น ๆ ของวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัยก่อนลงตีพิมพ์ เพื่อความเป็นมาตรฐาน ของวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หวังอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ ในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 673
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ21
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ17
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ30
4สารบัญกองบรรณาธิการ13
51. วิกฤติการณ์โควิด-19 กับปัญหาพยศ (p.1-18)ปุณณดา อิงคุลานนท์37
62. แนวทางการนำกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป (CEFR) มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น (p.19-32)วรพล น้อยนิล และ อินท์ชัญญา คงทะเล21
73. เบบี้บูมเมอร์กับระบบการบริจาคอวัยวะแบบถือว่ายินยอม (p.33-48)ปวิตรา กรีธาธร์16
84. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อนายจ้างของบัณฑิต สาขาวิชานาฏกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.49-68)นิสากร บุญเลิศ22
95. การสอนแบบปกติประกอบสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องพุทธประวัติร่วมกับกิจกรรมการสอนแบบ สุ จิ ปุ ลิ สำหรับนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี (p.69-80)พระสุริยา ไชยประเสริฐ, ยศระวี วายทองคำ และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์23
106. การศึกษากิจกรรมดนตรีที่ส่งผลต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) (p.81-96)กิติศักดิ์ เสียงดี และ นัฏฐิกา สุนทรธนผล35
117. พัฒนาการระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐของไทย (p.97-112)ตวงทอง สินชัย, ธราพงศ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิ และ อุทัย เลาหวิเชียร21
128. การพัฒนาบทเรียนแบบผสมบนระบบเครือข่าย ร่วมกับกิจกรรมการสอนแบบสะเต็ม เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (p.113-128)จีระภา ชินภักดี, ยศระวี วายทองคำ และ ศุภนิต อารีหทัยรัตน์30
139. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับคำถามปลายเปิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (p.129-146)รัชนี สิทธิเสน, ผลาดร สุวรรณโพธิ์ และ คมสัน ตรีไพบูลย์26
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved