วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.4 No.3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้ เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 3 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงาน สร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ สำาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรามคำาแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย สามารถส่งบทความดังกล่าวที่ rugradjournal@gmail.com ทั้งนี้ ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคย หรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขานั้น ๆ ของวารสารรามคำาแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนลงตีพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หวังอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะที่จะทำาให้วารสารนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 3084
Displaying 1-14 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ208
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ187
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ217
4สารบัญกองบรรณาธิการ193
51. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามมาตรฐานสากล (p.1-12)จตุพร วงศ์ทองสรรค์ และพันธ์เทพ วิทิตอนันต์446
62. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (p.13-24)ทยิดา เลิศชนะเดชา และ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย682
73. ปัญหาการคุ้มครอง Big Data ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (p.25-36)บุลพร ผิวนวล , ปวริศร เลิศธรรมเทวี และ กริชผกา บุญเฟื่อง248
84. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.37-48)วรนุช แหยมแสง และสมจิตรา เรืองศรี381
95. บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อินเทอร์เน็ต ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (p.49-62)โศรยา พึ่งญาติ, ยศระวี วายทองคำ และ สุพจน์ อิงอาจ456
106. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหนี้สินของเกษตรกร: กรณีศึกษาชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด (p.63-74)สดายุทธ ศรีนวล และ ถวิล นิลใบ596
117. การพยากรณ์ประสิทธิภาพของหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (p.75-88)สุภาภรณ์ ทิมสำาราญ และ ถวิล นิลใบ486
128. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2563 (p.89-102)อภิญญา ว่องสันตติวานิช, วินวงศ์ ว่องสันตติวานิช และ นายิกา เกตุใหญ่452
139. ผลการจัดกิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐานที่มีต่อทักษะ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย (p.103-114)อารียา ถิ่นวงษ์ม่อม และ ชลาธิป สมาหิโต398
1410. ความเหลื่อมลํ้าของเกษตรกรชาวนา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (p.115-126)ศรุดา สมพอง320
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 10
Yesterday: 97
All: 115138
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved