วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.4 No.1 (มกราคม-เมษายน 2564)
:: ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการวิจัย ในด้านสังคมศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวต่อไป วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 โดยในปี พ.ศ. 2564 วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดทำ จำนวน 3 ฉบับ/ปี ดังนี้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2564 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัยนี้ จะช่วยส่งเสริิมและสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการแก่ชุมชนและ สังคมต่อไป
Hit : 1695
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ64
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ49
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ65
4สารบัญกองบรรณาธิการ51
51. กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารธุรกิจ (p.1-18)สุรพัฒน์ มังคะลี, ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์ และพัชราภรณ์ พรหมมินทร์115
62. แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรม สถานที่พัก และการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีศึกษา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (P.19-36)พุทธสุดา หนุดหละ, สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา และ ธานี สุขเกษม91
73. ผลการใช้เว็บบล็อกตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องการออกแบบงาน สามมิติ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (P.37-50)โชติกา โชตึก, ยศระวี วายทองคำ และ ศยามน อินสะอาด114
84. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ ที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (P.51-66)ธัญญาลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์, วรนุช แหยมแสง, นพพร แหยมแสง และ ศศิวรรณ เมลืองนนท์138
95. การปกครองนครน่านจากรัฐจารีตสู่การสร้างรัฐสมัยใหม่ในรัชกาลที่ 5 (P.67-48)พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล85
106. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TAI (P.85-104)สำรวย หาญห้าว99
117. ความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากเทคโนโลยี 5G (P.105-120)ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, บัณฑิต พิริยาสัยสันติ, ฤทธิชาติ อินโสม และ นำพล ม่วงอวยพร76
128. ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย (P.121-134)ณิชมน วิงประวัติ และ ถวิล นิลใบ86
139. การรับรู้ความสามารถแห่งตน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทสินเชื่อรถยนต์ และรถบรรทุกแห่งหนึ่ง (P.135-153)ศุจิมน สถิตย์, อริสา สำรอง ภูริเดช, พาหุยุทธ์ และ ศรีสมร สุริยาศศิน79
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 63
Yesterday: 53
All: 52262
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved