วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.2 No.3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานทางวิชาการและผลงานจากการวิจัยที่น่าสนใจในสาขาต่าง ๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วย บทความรวม 8 บทความ ทั้งนี้บทความทุกผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์นั้น ได้ผ่านการอ่านและตรวจความถูกต้องสมบูรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสาขานั้น ๆ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลา ในการตรวจกลั่นกรองผลงานและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารนี้ ตลอดจนผู้ที่ส่งผลงาน เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสังคมวิชาการ หวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการ ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 4547
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ250
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ195
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ298
4สารบัญกองบรรณาธิการ236
51. ความเหลื่อมลํ้าทางชาติพันธุ์ในนวนิยาย เรื่อง สาปภูษา (p.1-16)เรียมนภา คนหลัก และสายวรุณ สุนทโรทก736
62. ผลกระทบต่อกฎหมายสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยในกรณีเข้าเป็นภาคี สมาชิกความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (p.17-32)วี วงษ์เทียนกุล, สุมาลี วงษ์วิฑิต และธนพจน เอกโยคยะ771
73. นวัตกรรม: การพัฒนากิจกรรมและสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอีสานตอนใต้ (p.33-46)ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต และพระวิชาญ วุฑฺฒิโก260
84. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (p.47-58)วิกานดา ตั้งเตรียมใจ, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ และกฤษฎา ณ หนองคาย1617
95. ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในจังหวัดระยอง (p.59-70)อรพิณ จันทร์มณี, พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก และไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา237
106. ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (p.71-86)พระมหาไสว สิริปญฺโญ, พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ และไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน648
117. การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง) (p.87-102)ชัยวัฒน์ แจ้งอักษร, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และสุวิมล ติรกานันท์969
128. การติดตามผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถภาพนักวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 (p.103-118)พิศิษฐ์ หิรัญกิจ240
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 4
Today: 62
Yesterday: 53
All: 52261
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved