วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.6 No.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประกอบไปด้วยบทความทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลายสาขา รวมทั้งสิ้น 8 บทความ เป็นบทความวิชาการ 2 เรื่องและบทความวิจัย 6 เรื่อง โดยแต่ละบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านที่มีความหลากหลายและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยตรง ทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของบทความ บทความแรกและบทความที่สองเป็นบทความวิชาการเรื่อง “บทบาทของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ” โดย กชมน ผลสินธุ์ และคณะ และบทความเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์: ปัญหาและแนวทางแก้ไข” โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ บทความที่สามและบทความที่สี่เป็นบทความวิจัยซึ่งศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ ได้แก่“การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดย เตวิช โสภณปฏิมา และประพันธ์ วงศ์บางโพ และ “องค์ประกอบการจัดการความรู้ของบริษัทในเครือสหพัฒน์” โดย พัชราภรณ์ วัฒนสุข และคณะ บทความที่ห้าและบทความที่หกเป็นบทความวิชาการที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ “พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเกิดขยะอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดย ณัฐพล ชุนประสาน และปริณภา จิตราภัณฑ์ และ “พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย ศักรินทร์ คล่องดี และปริณภา จิตราภัณฑ์ บทความที่เจ็ดเป็นบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย อานนท์ อุทัยวัฒนานนท์ และถวิล นิลใบ และบทความสุดท้ายเป็นบทความด้านนิติศาสตร์เรื่อง “ปัญหาเขตอำนาจศาลและอุปสรรคในการดำเนินคดีผู้บริโภค” โดย อภิชาติ สังข์ทอง และกัลยา ตัณศิริ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความในวารสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนท่านส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ซึ่งฉบับต่อไปเป็น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
Hit : 1947
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ86
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ79
3สารบัญกองบรรณาธิการ69
41. บทบาทของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ (p.1-14)กชมน ผลสินธุ์, รังสิมา หอมเศรษฐี และ วิไลลักษณ์ ลังกา106
52.กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (p.15-30)ธิดารัตน์ สืบญาติ385
63. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.31-43)เตวิช โสภณปฏิมา และ ประพันธ์ วงศ์บางโพ182
74. องค์ประกอบการจัดการความรู้ของบริษัทในเครือสหพัฒน์ (p.44-56)พัชราภรณ์ วัฒนสุข, ดวงเดือน จันทร์เจริญ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์, และชมสุภัค ครุฑกะ111
85. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเกิดขยะอาหาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (p.57-69)ณัฐพล ชุนประสาน และ ปริณภา จิตราภัณฑ์620
96. พฤติกรรมการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (p.70-81)ศักรินทร์ คล่องดี และ ปริณภา จิตราภัณฑ์118
107. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (p.82-94)อานนท์ อุทัยวัฒนานนท์ และ ถวิล นิลใบ1027
118. ปัญหาเขตอำนาจศาลและอุปสรรคในการดำเนินคดีผู้บริโภค (p.95-105)อภิชาติ สังข์ทอง และ กัลยา ตัณศิริ141
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 3
Today: 17
Yesterday: 97
All: 115145
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved