วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.3 No.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย สามารถส่งบทความดังกล่าวที่ rujogs@rumail.ru.ac.th ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอ ขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขานั้น ๆ ของวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนลงตีพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หวังอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้วารสารนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 1894
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ89
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ72
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ107
4สารบัญกองบรรณาธิการ121
51. การออกแบบเชิงทัศนะเพื่อการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (p.1-16)อัญชลี วิมลศิลป์ และ สุกรี รอดโพธิ์ทอง247
62. แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 17 ในอำเภอบ่อพลอยและอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (p.17-32)ปรุฬห์ สันติธรรมรักษ์, จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ศานิต เก้าเอี้ยน และ กฤช เอี่ยมฐานนท์97
73. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประเภทไฮบริดของผู้บริโภคในประเทศไทย (p.33-44)ปริญญา บรรจงมณี304
84. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (p.45-58)อรชุลี นิราศรพ, อาภรณ์ สอาดเอี่ยม และ สันทนา สุธาดารัตน์140
95. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อคุณค่าของจุดหมายปลายทาง 59 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศ (p.59-76)ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์, ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ และ มาเรียม นะมิ270
106. การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร เลขจำนวนเต็ม 77 โดยการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/1 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (p.77-92)พิณทิพย์ วิจิตรกลาง, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ และ สุวิมล ติรกานันท์121
117. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (p.93-108)จารุณี จันทร์สุก และ ถวิล นิลใบ124
128. การนำเสนอข่าวและจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ (p.109-124)กฤษดา พราหมร์พิทักษ์, ยศระวี วายทองคำ และ ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์120
139. ความรู้ความเข้าใจ และแรงจูงใจเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 125 อาหาร ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (p.125-142)จิรภัทร อินทร์จันทร์, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ญาณินี ทรงขจรม และ จินตนีย์ รู้ซื่อ115
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 3
Today: 65
Yesterday: 53
All: 52264
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved