วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.1 No.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)
:: “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ได้รับความสนใจจากแวดวง วิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานมาตีพิมพ์จำนวนมาก ทางบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบจึงได้เพิ่มเนื้อที่ แม้ว่าจะมีงานจัดพิมพ์จำนวนมากแต่ผลงานทุกชิ้นมีมาตรฐานและคุณภาพ ผลงานต่าง ๆ จะต้องผ่านการอ่านตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาของผลงาน และส่งให้เจ้าของ ผลงานได้ปรับแก้ไขจนถูกต้องสมบูรณ์จึงจะลงตีพิมพ์ได้ บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการจัดทำเพื่อให้สามารถรองรับผลงานจำนวนมาก และ ให้สามารถตีพิมพ์ผลงานตามเวลาเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของ ผงานทุกท่านได้จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด ตรวจสอบการพิมพ์ทั้งเนื้อหา ตัวสะกด และการอ้างอิง ให้ถูกต้อง และส่งผลงานพร้อมแผ่น CD โดยดำเนินการให้เรียบร้อยที่หน่วยงานรับผิดชอบ ผลงานที่ นำลงเผยแพร่จะจัดเรียงตามลำดับของผู้ส่งและต้องเป็นงานที่ได้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ด้วยผลงานที่ส่งมาจำนวนมาก จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะส่งงานมาลงตีพิมพ์ โดยเฉพาะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งส่งเล่มเพื่อสำเร็จการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันได้จัดทำตาม ที่แนะนำให้เรียบร้อยและส่งผลงานเพื่อเผยแพร่โดยเร็ว บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาอ่านผลงาน ให้คำแนะนำการ ปรับแก้ ทำให้ “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย” มีคุณภาพ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า"
Hit : 1774
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ108
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ101
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ113
4สารบัญกองบรรณาธิการ108
5การจำหน่ายหนี้สูญอย่างไรให้ถูกหลักการบัญชีและหลักเกณฑ์ภาษีอากร (p.1-11)เพ็ชรน้อย เวทยประสิทธิ์723
6ภาพสะท้อนวิถีชีวิตแรงงานไทยผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง (P.13-25)กนกนภา จำปาไทย, บุปผา บุญทิพย์, อดุลย์ ตะพัง, สุวิมล อังควานิช121
7การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินของโครงการสนาม ฟุตบอลให้เช่าระหว่างสนามหญ้าจริงกับสนามหญ้าเทียม (P.27-42)เทพรัตน์ ลำเจียก, สุนีย์ บุษยวิทย์, ประสาร บุญเสริม106
8การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ 7Ps และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสาร ชาวไทยในการเลือกใช้บริการระหว่างสายการบินไทย กับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (P.43-58)นิธิศ วิเศษคณากุล, บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย106
9การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาและแนวคิดของสด กูรมะโรหิต ในนวนิยายชุดปักกิ่ง – นครแห่งความหลัง (P.59-68)หนึ่งหทัย งามทัพ, สรตี ปรีชาปัญญากุล, สายวรุณ สุนทโรทก, วีรวัฒน์ อินทรพร133
10ปัจจัยความต้องการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มคนทำงานในเขต กทม. ช่วงอายุ 20-50 ปี (p.69-82)ยิ่งกานดา ธนกฤตโภคิน, เจมส์ แลนแคสเตอร์132
11แนวทางการสร้างความสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบ การใหม่ (NEC) ของกระทรวงอุตสาหกรรม (p.83-96)เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง, รัชยา ภักดีจิตต์111
12ปัจจัยความน่าเชื่อถือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส่งผล ต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (p.97-106)ยุรวงศ์ พยัคฆ์, เมธาวี อนิวรรตนพงศ์, เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย117
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved