วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.6 No.3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประกอบไปด้วยบทความที่มีความหลากหลายและ น่าสนใจ อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมลํ้า ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า การศึกษา ความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้าน ประเด็นเกี่ยวกับความผูกพันและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งสิ้น 8 บทความ โดยเป็นบทความวิชาการ 2 เรื่องและบทความวิจัย 6 เรื่อง ซึ่งแต่ละบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านที่มาจากหลากหลายสถาบัน มีคุณวุฒิและประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยตรง ทำให้เกิดความมั่นใจได้ในคุณภาพของบทความ สองบทความแรก เป็นบทความวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนและการอพยพย้ายถิ่นฐานในโลก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล พูพิพิธ และบทความเรื่อง “ความเหลื่อมลํ้าจากผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศของกลุ่มเปราะบาง: ปัญหาที่ท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย ธิดารัตน์ สืบญาติ บทความที่สาม เป็นบทความวิจัยเรื่อง “ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในยุคการหยุดชะงักสองต่อ” โดย อาจารย์ รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์ บทความที่สี่ เรื่อง “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร” โดย ขวัญมนัส สังข์สุวรรณ บทความที่ห้า เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านขนส่งพัสดุ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุตม์ คุณานพดล บทความที่หก เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” โดย ณัฐชา วงศ์ศรีบุปผชาติ บทความที่เจ็ด เรื่อง “ปัจจัยด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” โดย ชนม์ปกรณ์ แสงนวล และบทความสุดท้าย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร” โดย ว่าที่ร้อยตรี เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย วารสารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญชวนท่านส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ ซึ่งฉบับ ต่อไปเป็น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
Hit : 1590
Displaying 1-11 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ56
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ50
3สารบัญกองบรรณาธิการ55
41. สิทธิมนุษยชนและการอพยพย้ายถิ่นฐานในโลก (p.1-17)พิมล พูพิพิธ233
52. ความเหลื่อมลํ้าจากผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศของกลุ่มเปราะบาง :ปัญหาที่ท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (p.18-32)ธิดารัตน์ สืบญาติ และ ปิยนาถ อิ่มดี334
63. ความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในยุคการหยุดชะงักสองต่อ (p.33-48)รุ่งภรณ์ กล้ายประยงค์714
74. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (p.49-56)ขวัญมนัส สังข์สุวรรณ และปกรณ์ ปรียากร74
85. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านขนส่งพัสดุ: จังหวัดนครปฐม (p.57-76)จารุตม์ คุณานพดล, ณัฐญา ลีลาวิวัฒน์,สุทธิดา มุมอภัย, ทสพล เขตเจนการ และ วิชุดา เมตตานันท223
96. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (p.77-90)ณัฐชา วงศ์ศรีบุปผชาติ และ ณฐา ธรเจริญกุล144
107. ปัจจัยด้านการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (p.91-106)ชนม์ปกรณ์ แสงนวล และ ณฐา ธรเจริญกุล153
118. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร (p.107-117)เอกรินทร์ ศิโรรัตนชัย126
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 9
Yesterday: 97
All: 115137
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved