วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.5 No.3 (กันยายน-ธันวาคม 2565)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 3 จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชการ งานวิจัยและ ผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย สามารถส่งบทความดังกล่าวที่ rugradjournal@gmail.com ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน ทัศนคติและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย หวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้วารสารนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 2454
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ142
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ120
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ133
4สารบัญกองบรรณาธิการ158
5อิทธิพลของการวางแผนทางการเงินและพฤติกรรมการออมต่อความมั่งคั่งทางการเงินกรณีศึกษา เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสระบุรีกฤษณะ เกียรติไพศาล (p.1-13)198
6การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคด้านรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ และการตัดสินในซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง สำอางสมุนไพรออแกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเดวิด มกรพงศ์ (p.14-26)367
7ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรรรดา จำรัสศรี (p.27-36)218
8ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีผลต่อการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อเสื้อผ้า ทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคถนอมพงษ์ พานิช (p.37-50)308
9มาตรการทางกฎหมายในการจัดการมวลรวมหยาบจากคอนกรีตที่นำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทยวิวัฒน์ กิตตินาราพร-(p.51-63)269
10ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับ-ส่งพัสดุต่อธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุ จังหวัดนครศรีธรรมราชนิติยา จันทร์ทอง (p.64-74)164
11แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครสวรรค์ปรียานันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ (p.75-91)1246
12การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนุจรี ภาคาสัตย์ (p.92-109)213
13งานชุมชนสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามพิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ (p.110-122)73
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 17
Yesterday: 97
All: 115145
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved