วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.2 No.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้ เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 2 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ อันเป็นประโยชน์เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม” บทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิชาการและผลงานจากการวิจัย ที่น่าสนใจในสาขาต่าง ๆ รวม 8 บทความ ทั้งนี้ บทความทุกผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ได้ผ่านการประเมินและตรวจความถูกต้องสมบูรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขานั้น ๆ เพื่อความเป็น มาตรฐานทางวิชาการ และการก้าวสู่มาตรฐานระดับ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับสร้างคุณภาพของวารสารเพื่อสังคมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการ ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 3150
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ220
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ165
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ221
4สารบัญกองบรรณาธิการ202
51. พิศ (พิษ) ประชาธิปไตย (p.1-15)พุทธสุดา หนุดหละ371
62. อิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และคุณภาพบริการ ที่มีผลต่อความภักดีของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.17-32)ศรีสกุล งามบุญแถม, สมจิตร ล้วนจำเริญ และ ประพันธ์ วงศ์บางโพ317
73. กลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การใช้งาน กรณีศึกษา Facebook Online ในเขตจังหวัดตาก (p.33-46)ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร และ วีรพงษ์ สุทาวัน225
84. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนไทย (p.47-58)สถิตย์ พันแสน และ บุญธรรม ราชรักษ์243
95. การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตของเกษตรกรแบบปกติวิสัย (p.59-70)พระณัชพล ขันติพโล, สัญญา เคณาภูมิ และ เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร212
106. การจัดการความรู้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์และการจัดการตลาดของเกษตรกรใน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ (p.71-86)อินทุราภรณ์ อินทรประจบ294
117. ปัจจัยทางเศรษฐกิจและโครงสร้างประชากร กับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย (p.87-98)สลิล ศรีพิลาศ และ บุญธรรม ราชรักษ์246
128. General Problems of Foreign Students Studying in Bangkok (p.99-114)Pailin Sangkhao, Kaeokallaya Apaibanditkul, Uthai Piromruen, and Rick Whisenand343
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 2
Today: 64
Yesterday: 53
All: 52263
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved