วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.2 No.1 (มกราคม-เมษายน 2562)
:: วารสารมหาวิทยาลัยรามคําาแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1 จัดทําาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สําาเร็จการศึกษา และผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ สําาหรับผู้ที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยรามคําาแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย สามารถส่งบทความดังกล่าวที่ www.rujogs.ru.ac.th หรือส่งมายังกองบรรณาธิการได้โดยตรง ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขานั้น ๆ ของวารสารมหาวิทยาลัยรามคําาแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัยก่อนลงตีพิมพ์ เพื่อมาตรฐานของวารสาร และการก้าวสู่มาตรฐานระดับ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการทําาวารสารเพื่อสังคมวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําาแหง หวังอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 3182
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ187
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ167
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ286
4สารบัญกองบรรณาธิการ190
51. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ (p.1-14)โอภาส จอมสายศรี, นพคุณ คุณาชีวะ, สุวรรณี ยหะกร และ เด่นดาว ชลวิทย์332
62. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย (p.15-23)จิตระวี ทองเถา และ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ271
73. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา (p.25-38)ศิโรรัตน์ จันทสีหราช, กาญจนา สงวนวงศ์วาน และ บุษยา วงษ์ชวลิตกุล729
84. ผลกระทบของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติต่อสิทธิในลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (p.39-50)ชันยธร กริชชาญชัย, สุมาลี วงษ์วิฑิต และ สมชาย รัตนชื่อสกุล518
95. แนวทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงตามนโยบายการปฏิรูป การศึกษาของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (p.51-65)ชัชชน สุทธิรักษ์, วิทยา จิตนุพงศ์ และ นิพนธ์ โซะเฮง182
106. การนำนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ไปปฏิบัติ ในจังหวัดอุดรธานี (p.67-79)จีรนันร์ ภูคงคา, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ และ กฤษฎา ณ หนองคาย198
117. ความพึงพอใจในการบริหารงานทั่วไปด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครอง โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (p.81-95)ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร และ อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ243
128. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาของบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนหัวถนนวิทยา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (p.97-111)กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน และ ธนียา เทียนคำศรี204
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 3
Today: 51
Yesterday: 53
All: 52250
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved