วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.1 No.3 (กันยายน-ธันวาคม 2561)
:: “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ได้รับความสนใจจากแวดวง วิชาการ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานมาตีพิมพ์จำนวนมาก ทางบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบจึงได้เพิ่มเนื้อที่ แม้ว่าจะมีงานจัดพิมพ์จำนวนมากแต่ผลงานทุกชิ้นมีมาตรฐานและคุณภาพ ผลงานต่าง ๆ จะต้องผ่านการอ่านตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาของผลงาน และส่งให้เจ้าของ ผลงานได้ปรับแก้ไขจนถูกต้องสมบูรณ์จึงจะลงตีพิมพ์ได้ บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการจัดทำเพื่อให้สามารถรองรับผลงานจำนวนมาก และ ให้สามารถตีพิมพ์ผลงานตามเวลาเพื่อประโยชน์ของทุกท่าน ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของ ผงานทุกท่านได้จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด ตรวจสอบการพิมพ์ทั้งเนื้อหา ตัวสะกด และการอ้างอิง ให้ถูกต้อง และส่งผลงานพร้อมแผ่น CD โดยดำเนินการให้เรียบร้อยที่หน่วยงานรับผิดชอบ ผลงานที่ นำลงเผยแพร่จะจัดเรียงตามลำดับของผู้ส่งและต้องเป็นงานที่ได้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ด้วยผลงานที่ส่งมาจำนวนมาก จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะส่งงานมาลงตีพิมพ์ โดยเฉพาะ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งส่งเล่มเพื่อสำเร็จการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันได้จัดทำตาม ที่แนะนำให้เรียบร้อยและส่งผลงานเพื่อเผยแพร่โดยเร็ว บัณฑิตวิทยาลัยต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาอ่านผลงาน ให้คำแนะนำการ ปรับแก้ ทำให้ “วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย” มีคุณภาพ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
Hit : 1475
Displaying 1-12 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ123
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ114
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ175
4สารบัญกองบรรณาธิการ169
51. องค์การเศรษฐกิจการเงินโลก (p.1-14)คิม ไชยแสนสุข408
62. การศึกษาความสอดคล้องของหนังสือด้านสถาปัตยกรรมในห้องสมุดกับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (p.15-27)รณ์ ศรีบุญเที่ยง, ประภาส พาวินันท์, พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ และศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี127
73. สภาพ และปัญหาการสื่อสารภายในองค์การของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (p.29-40)พรพิมล วงษ์ศุข, นารินี แสงสุข และนรพล จินันท์เดช839
84. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (p.41-52)เอกพงษ์ สารน้อย, สุขสมัย สุทธิบดี, อุทัย อาทิเวช และวริยา ลํ้าเลิศ374
95. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจยาสมุนไพร (p.53-62)ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง ชลธิชา สุขสมบูรณ์, กัลยา ตัณศิริ และมยุรี พันแสงดาว107
106. การรู้สารสนเทศด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (p.63-73)ฤดีรัตน์ ทองเนือ้แปด, ประภาส พาวนินัท์, พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ ์, เรพเพอร์ และศศนินัท ์ เศรษฐวตันบ์ดี214
117. การสร้างโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล (p.75-85)มณฑล ทองโรจน์, ชาญชัย ชอบธรรมสกุล, ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ และรัตนา เฮงสวัสดิ์846
128. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและปัญหาการใช้สารสนเทศ ในการทำโครงงานวิศวกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (p.87-100)อัญชลี กรีฑาเวช, ประภาส พาวินันท์, พิมลพรรณ เรพเพอร์ ประเสริฐวงษ์ และศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี403
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved