วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.5 No.2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ในด้านสังคมศาสตร์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน ทัศนคติและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความของวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นความ รับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ๆ และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัยจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การต่อยอดผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมต่อไป
Hit : 2228
Displaying 1-13 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ134
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ135
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ148
4สารบัญกองบรรณาธิการ137
5ปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของการจองที่พักผ่านตราสินค้า Airbnb ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจินต์ศุจี ปัญญาธีรวงศ์ (p.1-16)210
6การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มหาวิทยาลัยรามคำแหงบุษกร เชี่ยวจินดากานต์ (p.17-32)260
7ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเกมส์และ อีสปอร์ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณัฐภัทร ศรีรุ่ง (p.33-45)344
8พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้านาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) ของกลุ่มคนวัยทำางานในพื้นที่กรุงเทพมหานครจิรกิตติ์ สุพัฒน์ (p.46-56)319
9รูปแบบธุรกิจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของธุรกิจส่งอาหาร ตราสินค้าแกร็บ ในเขตภาคตะวันออกธันย์รดา วันดี (p.57-69)252
10การออกแบบบทเรียนออนไลน์บนเครือข่าย Google Classroom โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงระบบ ADDIE Model ในระดับประถมศึกษายงยุทธ ขุนแสง (p.70-81)695
11ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการเตรียมการรับมือ ปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยภสุ นวพันธ์ (p.82-92)510
12การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง หลังการรัฐประหาร 2549ศุภวัฒน์ จักรหนู (p.93-100)308
13ปัญหาความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยหากมีการตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป โดยเปรียบเทียบจากความตกลงเขตการค้าเสรี ระหว่างสหภาพยุโรป-เวียดนามณัฐวดี แก้วเต่ง (p.101-112)319
Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 10
Yesterday: 97
All: 115138
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved