วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Ramkhamhaeng University Journal: The Graduate School

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวารสารราย 4 เดือน จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ในแต่ละฉบับจะตีพิมพ์บทความ จำนวน 7 - 10 บทความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จึงดำเนินการเผยแพร่วารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ http://www.rujogs.ru.ac.th โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม– สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม โดยผู้นิพนธ์สามารถส่งผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในลักษณะของบทความวิชาการและบทความวิจัย โดยต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งภายในหรือต่างประเทศ โดยบทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบด้านความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewed) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยการประเมินจะปกปิดทั้งชื่อผู้แต่งและผู้พิจารณาบทความ (Double-blinded) ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตีพิมพ์จากกองบรรณาธิการ ส่วนการอ้างอิงในบทความใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association)

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็.... # 229

Details

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ กำหนดค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ กำหนดค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  .... # 923

Details

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมวิชาการ ในบทความ

ผู้ที่ประสงค์จะลงบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย  นั้น   ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวรรณกรรมทางวิชาการ.... # 1185

Details

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่

ประกาศ!! ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่ เพื่อให้วารสารมีร.... # 1696

Details

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใ.... # 1822

Details

ส่งบทความออนไลน์

ระบบส่งบทความออนไลน์ เพื่อเสนอขอตีพิมพ์ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย

ประจำกองบรรณาธิการ

ประจำกองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย

Displaying 1-10 of 1 result.

กำหนดการออกวารสาร


ฉบับที่ 1

ตุลาคม – ธันวาคม

ประกาศรับต้นฉบับบทความพร้อมส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบออนไลน์

มกราคม – กุมภาพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

มีนาคม

ตอบรับการตีพิมพ์ พร้อมชําระเงิน และดําเนินการสั่งพิมพ์

เมษายน

เผยแพร่วารสาร

ฉบับที่ 2

มีนาคม – เมษายน

ประกาศรับต้นฉบับบทความพร้อมส่งต้นฉบับบทความ ในรูปแบบออนไลน์

พฤษภาคม – มิถุนายน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง

กรกฎาคม

ตอบรับการตีพิมพ์ พร้อมชำระเงิน และดำเนินการสั่งพิมพ์

สิงหาคม

เผยแพร่วารสาร

ฉบับที่ 3

กรกฎาคม – สิงหาคม

ประกาศรับต้นฉบับบทความพร้อมส่งต้นฉบับบทความ ในรูปแบบออนไลน์

กันยายน – ตุลาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและส่งแก้ไขต้นฉบับ บทความให้ถูกต้อง

พฤศจิกายน

ตอบรับการตีพิมพ์ พร้อมชำระเงิน และดำเนินการสั่งพิมพ์

ธันวาคม

เผยแพร่วารสาร

©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved