หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่


หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่

1. ผู้นิพนธ์สามารถส่งผลงานทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ โดยต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งภายในหรือต่างประเทศ

2. บทความทุกเรื่องที่ได้รับการเผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบด้านความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewed) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน โดยการประเมินจะปกปิดทั้งชื่อผู้แต่งและผู้พิจารณาบทความ (Double-blinded) ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เผยแพร่จากกองบรรณาธิการ

3. บทความเขียนได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

5. บทความอื่นๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น ต้องได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ เป็นเฉพาะกรณี

6. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด

7. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับบทความให้ถูกต้อง และ/หรือตามที่เห็นสมควร ในบางกรณีอาจจะส่งต้นฉบับเดิมหรือฉบับที่แก้ไขแล้วคืนให้กับผู้เขียนเพื่อปรับปรุงตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

8. การอ้างอิงในบทความใช้รูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association)

Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 02-310-8557, 02-310-8564
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 1
Today: 9
Yesterday: 97
All: 115137
© 2024  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved