ประจำกองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย


ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์              

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการบริหาร

 

อาจารย์ ดร. เกสรี พงษ์สังข์                                  

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย       

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา  นิยมเวช                    

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พันธุ์ทิพย์ รามสูต

1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ                       

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์                   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วัธนสุนทร                 

100/389 หมู่บ้านลานทอง ถ.ติวานนท์

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรัฐ วัฒนพานิช                     

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร. รสชงพร โกมลเสวิน                 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ                     

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. สันทนา สุธาดารัตน์                  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บงกช ทองเอี่ยม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ เคนพันค้อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ทองขาว                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ

มหาวิทยาลัยสยาม

พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. พรชัย เจดามาน            

130 หมู่  8 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย

จ.มหาสารคาม 44150

นายโชคดี รักทอง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Contact Details

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-310-8557
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ว่าที่ ร.ต.เตวิช โสภณปฏิมา โทร.097-145-4415, คุณ จรูญกิจ แม้นพิบูลย์ โทร. 02-310-8564, 087-110-1918
Website : www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rugradjournal@gmail.com
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Online: 8
Today: 59
Yesterday: 53
All: 52258
© 2021  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved