วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
Vol.3 No.1 (มกราคม-เมษายน 2563)
:: วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับนี้ เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยหรือไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น และบทความดังกล่าวจะต้องเข้ารับการพิจารณาให้ความเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขานั้น ๆ ของวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนลงตีพิมพ์ เพื่อมาตรฐานของวารสาร ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ในวารสาร กลุ่มที่ 2: วารสาร ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หวังอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
Hit : 1845
Displaying 1-14 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง Hit  
1ปกในกองบรรณาธิการ111
2บทบรรณาธิการกองบรรณาธิการ80
3ผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับกองบรรณาธิการ100
4สารบัญกองบรรณาธิการ77
510. แนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดค่าปรับทางปกครอง (p.123-138)บรรณรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, สุพัตรา แผนวิชิต และ วรรณวิภา เมืองถํ้า61
63. ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติกับศาสตร์พระราชา (p.19-30)ปิยะทิพย์ สนตุ่น และ มนัสรินย์ คุ้มวิจัยรัตน์206
77. รูปแบบหุ้นส่วนการบริหารจัดการนํ้าเชิงบูรณาการโดยชุมชนตามศาสตร์พระราชา (p.79-96)พระจำลอง พิลาภัณฑ์, สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร112
84. การจัดการศาสนสมบัติเชิงบูรณาการของวัดในเขตตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (p.31-46)พระปลัดศานิตย์ นิจฺจงฺคุโณ, พระปลัดสมชาย ปโยโค และพระถนัด วฑฺฒโน136
98. การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (p.97-110)วิศัลยา ศักดิ์ศรี, พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และปิยะ ศักดิ์เจริญ221
105. การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย (p.47-62)สุจิรา แหลมหลักสกุล และ อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม136
111. กลวิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อ “ความฉลาดรู้การอ่าน” วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (p.1-10)สุวรรณี ยหะกร266
129. พฤติกรรมการออกกำลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (p.111-122)สุเทพ ภิญโญสวัสดิ์สกุล, ชาญชัย ชอบธรรมสกุล, ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ และ รัตนา เฮงสวัสดิ์53
136. การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และสินค้าของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ (p.63-78)อินทุราภรณ์ อินทรประจบ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และ ประมุข ศรีชัยวงษ์93
142. มุมมองทฤษฎีองค์การ (p.11-18)เบญจมาส ลักษณิยานนท์, เขมณัฐ ภูกองไชย และ จินตนา กาแพงศิริชัย524
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved