ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่

ประกาศ!!

ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์บทความใหม่ เพื่อให้วารสารมีรูปแบบตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน

จึงขอให้ผู้ส่งบทความทุกท่านศึกษารูปแบบการพิมพ์บทความและตัวอย่างบทความบนเว็บไซต์

และดำเนินการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความตามรูปแบบใหม่อย่างเคร่งครัด 

โดยดูตัวอย่างรูปแบบใหม่ได้ ที่่นี่่

View : 1544
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved