ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. เปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย

โดยส่งบทความได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3

หรือส่งต้นฉบับบทความทางออน์ไลน์

ได้ที่ www.rujogs.ru.ac.th

ตั้งแต่บัดนีัเป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-310-8557
Website www.rujogs.ru.ac.th, E-Mail :rujogs@rumail.ru.ac.th
 
 
View : 1636
©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved