ติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร

กองบรรณาธิการ วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 02-310-8557

เว็บไซต์ http://www.rujogs.ru.ac.th

E-mail: rujogs@rumail.ru.ac.th

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โทร 081-823-2277

ว่าที่ ร.ต. เตวิช โสภณปฏิมา โทร. 097-145-4415


©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved