วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 


©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved