นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์

วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวารสารราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจุดมุ่งหมายในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นในสาขาวิชารัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน รวมถึงไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

 


©  Ramkhamhaeng University All Rights Reserved